กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุรุสภา

สำนักงาน กคศ.

กองทุนสงเคราะห์

สกสค.

e - filing สพฐ.


เจ้าหน้าที่
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ
โรงเรียนนักบุญเปโตร
โรงเรียนบวรธนวิทย์
โรงเรียนเอกดรุณ
โรงเรียนภัทรนุสรณ
โรงเรียนเดชอนุสรณ
โรงเรียนเจี้ยนหัว
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก
สานรัก
โรงเรียนนานาชาติเมธา
โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
โรงเรียนสุคนธีรวิทย

 

 

 


 

 

21
เม.ย.58
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นร.
และกิจกรรมฯ ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
30
มี.ค.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2558
27
ก.พ.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
29
ม.ค.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2558
28
ม.ค.58
การยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
30
ธ.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนธันวาคม 2557
1
ธ.ค.57
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
28
พ.ย.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
30
ต.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2557
30
ต.ค.57
การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน(ปวช.) อุปกรณ์การเรียน
และกิจกรรมฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
2
ต.ค.57
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน และเครื่อแบบ นร.
เบิกเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2
ต.ค.57
เงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.56)  และ 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.56)
30
ก.ย.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดจำนวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
สมุดประจำตัวผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็น เงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุน
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2552

คำขอหนังสือรับรองสิทธ ิ(ไข้ใน)
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
คำรับรองใบเสร็จรับเงินสูญหาย
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ 0-3433-1793, 0-34331-123 ต่อ 116 โทรสาร 0-3433-2829