กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุรุสภา

สำนักงาน กคศ.

กองทุนสงเคราะห์

สกสค.

e - filing สพฐ.


เจ้าหน้าที่
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ
โรงเรียนนักบุญเปโตร
โรงเรียนบวรธนวิทย์
โรงเรียนเอกดรุณ
โรงเรียนภัทรนุสรณ
โรงเรียนเดชอนุสรณ
โรงเรียนเจี้ยนหัว
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก
สานรัก
โรงเรียนนานาชาติเมธา
โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
โรงเรียนสุคนธีรวิทย

 

 

 


 

 

30
ก.ย.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2557
28
ส.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2557
31
ก.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
7
ก.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2557
2
มิ.ย.57
กำหนการตรวจโรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2557
30
พ.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
21
พ.ค.57
ด่วนมาก  การบริหารจัดการในโปรแกรม PSIS v.2
30
เม.ย.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนเมษายน 2557
30
เม.ย.57
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
31
มี.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2557
20
มี.ค.57
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556
20
มี.ค.57
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นร.และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่วนที่เบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
28
ก.พ.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
30
ม.ค.57

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557

29
ม.ค.57

การยื่นคำขอรับเงินค่าอาหารเสริม(นม) ตามประมาณการ
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

23
ม.ค.57

จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน(ปวช.) อุปกรณ์ฯ และกิจกรรมฯ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดจำนวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
สมุดประจำตัวผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็น เงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุน
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2552

คำขอหนังสือรับรองสิทธ ิ(ไข้ใน)
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
คำรับรองใบเสร็จรับเงินสูญหาย
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ 0-3433-1793, 0-34331-123 ต่อ 116 โทรสาร 0-3433-2829