กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุรุสภา

สำนักงาน กคศ.

กองทุนสงเคราะห์

สกสค.

e - filing สพฐ.


เจ้าหน้าที่
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ
โรงเรียนนักบุญเปโตร
โรงเรียนบวรธนวิทย์
โรงเรียนเอกดรุณ
โรงเรียนภัทรนุสรณ
โรงเรียนเดชอนุสรณ
โรงเรียนเจี้ยนหัว
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก
สานรัก
โรงเรียนนานาชาติเมธา
โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
โรงเรียนสุคนธีรวิทย

 

 

 


 

 

31
มี.ค.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมีนาคม 2557
20
มี.ค.57
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556
20
มี.ค.57
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นร.และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ส่วนที่เบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
28
ก.พ.57
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
30
ม.ค.57

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557

29
ม.ค.57

การยื่นคำขอรับเงินค่าอาหารเสริม(นม) ตามประมาณการ
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

23
ม.ค.57

จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน(ปวช.) อุปกรณ์ฯ และกิจกรรมฯ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

27
ธ.ค.56

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนธันวาคม 2556

27
ธ.ค.56

จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556

18
ธ.ค.56

จัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิ ป.ตรี
(มี.ค.55-ก.ย.55)

29
พ.ย.56

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

13
พ.ย.56

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการจัดทำนโยบาย สพฐ.ปี 2558
หนังสือนำ, แบบสอบถาม ขอส่งภายในวันที่ 18 พ.ย.56

1
พ.ย.56

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2556

1
พ.ย.56

ด่วนมาก การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2556
(หนังสือนำ, คำขอ/ใบสำคัญ, แบบสรุป นร.,
แบบสรุปการใช้จ่ายเงิน)

30
ก.ย.56

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2556

30
ก.ย.56

จัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิ ป.ตรี
(ม.ค.55-ก.พ.55)

30
ก.ย.56

ด่วนที่สุด โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2555
(ครั้งที่ 3)

19
ก.ย.56

ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบฯ
และกิจกรรมฯ (ส่วนที่เบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดจำนวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
สมุดประจำตัวผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็น เงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุน
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2552

คำขอหนังสือรับรองสิทธ ิ(ไข้ใน)
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
คำรับรองใบเสร็จรับเงินสูญหาย
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ 0-3433-1793, 0-34331-123 ต่อ 116 โทรสาร 0-3433-2829