กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

คุรุสภา

สำนักงาน กคศ.

กองทุนสงเคราะห์

สกสค.

e - filing สพฐ.


เจ้าหน้าที่
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ
โรงเรียนนักบุญเปโตร
โรงเรียนบวรธนวิทย์
โรงเรียนเอกดรุณ
โรงเรียนภัทรนุสรณ
โรงเรียนเดชอนุสรณ
โรงเรียนเจี้ยนหัว
โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก
สานรัก
โรงเรียนนานาชาติเมธา
โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา
โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก
โรงเรียนสุคนธีรวิทย

 

 

 


 

 

29
ม.ค.59
การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
29
ม.ค.59
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2559
30
พ.ย.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
29
ต.ค.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2558
30
ก.ย.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2558
30
ก.ย.58
การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
22
ก.ย.58
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นร.
และกิจกรรมฯ (ส่วนที่ขอเบิกเพิ่ม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
28
ส.ค.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2558
29
ก.ค.58
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551
ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2544
ระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดจำนวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
สมุดประจำตัวผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชนเป็น เงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2552
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุน
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2552

คำขอหนังสือรับรองสิทธ ิ(ไข้ใน)
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
คำรับรองใบเสร็จรับเงินสูญหาย
คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
โทรศัพท์ 0-3433-1793, 0-34331-123 ต่อ 116 โทรสาร 0-3433-2829